KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r.  będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Elemont Sp. z o.o.  z siedzibą w Opolu Pani/Pana danych osobowych. Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę:

 1. Administratorem danych osobowych jest Elemont Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu pod adresem ul. Dobrzeńska 72b, 45-920 Opole, dane kontaktowe firmy: numer telefonu + 48 77 543 23 95 oraz email: elemont@elemont.pl.
 2. Elemont Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy, w tym również w celu wykonania robót, usług, dostaw, realizacji płatności, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej.
 3. Dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy do następujących celów:
  a) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w tym zapewnienia poprawnej jakości robót, usług i dostaw przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia,
  b) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust.1 pkt c
  Rozporządzenia, np.:
  − wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  − udzielanie odpowiedzi na reklamacje,
  − zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie realizacji umowy.
  c) wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań.
  d) ustalenia ochrony praw Elemont Sp. z o.o. i dochodzenia roszczeń co w tym w szczególności dochodzenie zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
  e) przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód,
  f) weryfikacji wiarygodności płatniczej.
 4. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, to jest m.in. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i informatycznych – w zakresie w jakim staną się podmiotem przetwarzającym.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  − prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
  − prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
  − prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
  − prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
  − prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
  − prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Elemont Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( tj. do dnia 25 maja 2018 roku do Generalnego Inspektora Ochrony Danych, a po tej dacie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Elemont Sp. z o.o. podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.
 9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez Elemont Sp. z o.o. wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji obowiązków prawnych oraz obowiązków wynikających z umowy, a następnie nie dłużej niż czas w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (np. podatkowe) i przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.