Aktualności

Rozwijajmy naukę

Rozwijajmy naukę

Elemont zasila nowatorskie projekty pasjonatów techniki i automatyki


  Szanowny Pasjonacie technologii i automatyki, ZASIL SWOJE POMYSŁY!   Ogłaszamy konkurs na najbardziej innowacyjne rozwiązanie dla budownictwa i tym samym dajemy Ci niebywałą okazję realizacji Twoich nowatorskich projektów.   Wszelkie koncepcje na udoskonalenie, zmodernizowanie, zoptymalizowanie działań w budownictwie mają szansę ujrzeć światło dziennie, a przy tym Wasze konta bankowe zostaną zasilone o kwotę 10 000 złotych!   Dodatkowo każdy laureat konkursu weźmie udział w warsztatach, na których dowie się jak przygotować swoją koncepcję od strony technicznej, a potem wyprodukować oraz wdrożyć w świat budownictwa.   Jak wziąć udział w konkursie? 1.Przeczytaj regulamin (poniżej). 2.  Do 14.12.2018 godz. 16:00 prześlij koncepcję składającą się z: a) opisu technicznego, b) danych uczestnika/uczestników tj.: Imię i Nazwisko, Adres korespondencyjny, Nr Telefonu, adres e-mail na adres organizatora tj. Elemont Sp. z o.o. ul. Dobrzeńska 72b 45-920 Opole lub e-mail konkurs@elemont.pl. 3. Sprawdź wyniki etapu I 21.12.2018 r.   REGULAMIN KONKURSU NAUKOWEGO Zasil Swoje Pomysły. Najbardziej innowacyjne rozwiązanie automatyzujące prace w przedsiębiorstwie.   Organizatorem Konkursu jest Elemont Sp z o.o. ul. Dobrzeńska 72b 45-920 Opole   Celem Konkursu jest popularyzacja nauki, techniki, automatyki i edukacji wśród Studentów ich rodzin i bliskich.  

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs odbędzie się w dniach od 7/11/2018 do 26/03/2019 roku

Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby biorące udział w opracowaniu niniejszego Regulaminu i organizacji Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny tj. ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzice i rodzeństwo, osoby prowadzące z nimi wspólne gospodarstwo domowe. 4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, o której mowa w ustępie 2, która prześle do organizatorów Nazwę oraz krótki opis koncepcji działania innowacyjnego rozwiązania technicznego dla przemysłu, zwany dalej „koncepcją”. Opis techniczny musi być opatrzony danymi tj. Imię i Nazwisko, Adres korespondencyjny, Nr Telefonu, adres e-mail wszystkich twórców koncepcji. Dane uczestników zostaną podane na stronie internetowej organizatora.

W przypadku gdy Twórcą Koncepcji jest Grupa Uczestników, Grupa uczestników jest zobowiązana wskazać Kapitana Grupy i w sposób niebudzący wątpliwości oznaczyć go w opisie koncepcji.

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.elemont.pl

2 ZASADY KONKURSU

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają koncepcję na adres organizatora tj. Elemont Sp. z o.o. ul. Dobrzeńska 72b 45-920 Opole lub e-mail konkurs@elemont.pl

Wysłanie koncepcji jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia udziału w konkursie oraz akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.  3. W Konkursie nie są brane pod uwagę Koncepcje niezawierające danych kontaktowych twórcy.

Każdy Uczestnik może wygrać nagrodę tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu.

3 NAGRODY

Organizator przewiduje przyznanie Zwycięscy konkursu nagrody w wysokości 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych) PLN.

W przypadku Grupy Uczestników Nagroda w wysokości zgodnej z paragraf 3 punkt 1. Zostanie przekazana Kapitanowi Grupy. Za ewentualny podział nagrody Organizator nie bierze odpowiedzialności.

Nagroda będzie przekazana na konto bankowe wskazane przez Uczestnika w terminie 90 dni od zakończenia Konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku gdy:

  1. A) Uczestnik zrezygnuje z udziału w warsztatach lub nie ukończy warsztatów do 31.03.2019 r.
  2. B) Żaden z uczestników nie przygotuje koncepcji spełniającej ogólne kryteria konkursu.

4 PRZEBIEG KONKURSU

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają opis koncepcji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018 r. do godziny 16:00.  

5 ETAPY KONKURSU

Konkurs jest dwuetapowy:

Etap I: Eliminacje, podczas których Organizator ze wszystkich koncepcji konkursowych wyłoni uczestników drugiego etapu. Etap I trwa od momentu ogłoszenia konkursu tj. od 7.11.2018 do 14.12.2018 r. W dniu 21.12.2018 r. Organizator  ogłosi listę uczestników zakwalifikowanych do Etapu II. Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora. Etap II: Warsztaty specjalistyczne wspierające dopracowanie koncepcji. Podczas Etapu II Organizator we współpracy z Uczestnikiem, przy wsparciu specjalistów z dziedzin wesprze dopracowanie techniczne koncepcji lub stworzenie prototypu lub testy prototypu lub dopracowanie biznesplanu lub stworzenie kampanii marketingowej koncepcji zgłoszonych przez Uczestników.

6 PRAWA AUTORSKIE

Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika lub w Określonej Grupie wskazanej przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich. 2. Z chwilą wysłania Koncepcji do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Koncepcji (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:

  1. a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Koncepecji dowolną techniką, b) publiczne udostępnianie Koncepcji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, c) publiczne wystawianie Koncepcji, d) nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu.
  2. e) Wdrożenie, użytkowanie, przekazanie do masowej produkcji w wybranym przez siebie miejscu i czasie 3.Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Koncepcji anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

7 DANE OSOBOWE

Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu – Elemont sp. Z o.o. ul. Dobrzeńska 72b, 45-920 Opole (dalej zwana „Administratorem”).

Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, adresu e-mail, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji oraz numer konta bankowego  3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.  4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie. 5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail  elemont@elemont.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. 9.Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.. 10.Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11.W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

8 REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres Elemont Sp. Z o.o. ul. Dobrzeńska 72b 45-920 Opole

Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 j.t.).

Organizator zastrzega sobie prawo do:

  1. a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
  2. b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  3. c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  4. d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

 

« powrót